Sadnice - Orah Čendler

Da li je analiza zemljišta bitna za zdrav zasad oraha?

Zemljište je jedan od osnovnih činilaca koji utiču na uspeh voćarske proizvodnje, tako da se moraju detaljno analizirati njegove fizičke, hemijske i biološke osobine.
Analiza zemljišta je prva i najosnovnija stvar u savremenom voćarstvu, tako da je pre nabavke sadnica oraha i pre zasnivanja voćnjaka obavezna prethodna analiza zemljišta. Neadekvatno zemljište može dovesti do opadanja kvaliteta ploda i uslova za rast, do smanjenja otpora sadnica na bolesti, pa čak i do sušenja same biljke.

Uspešnost sadnje, tj. da li će da se sadnica primi ili ne, kao i za kasniju eksploataciju, u mnogome zavisi od količine hranljivih elemenata u zemljištu koji su neophodni za rast, razvoj i rodnost samih voćnih biljnih vrsta. Upravo se analizom zemljišta određuje se prisustvo hranljivih elemenata u zemljištu i njegova Ph vrednost.

Prilikom analize zemljišta bitne su dve provere, a to su: hemijski sastav zemljišta i mehanički sastav zemljišta.
Prilikom provere hemijskog sastava zamljišta vrši se provera sadržaja humusa, meri se sadržaj karbonata, fosfora, kalijuma, magnezijuma, kao i svih ostalih i potrebnih elemenata za razvoj biljaka.

Prilikom provere mehaničkog sastava zemljišta, vrši se provera količine peska, praha i gline, kao i provera hidroloških osobina, poroznost i sl.

Scroll